Vacature:

36 uur / Functieprofiel Senior Begeleider

Reacties graag mailen naar: roel.devogel@hdjs.nl

sluitingsdatum 01-12-2019

De Uitdaging
De senior begeleider heeft een coördinerende en aansturende taak binnen het zorgproces van Heppie Deejs. De senior begeleider is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van zorg. De senior begeleider bewaakt en stimuleert de inhoudelijke kwaliteit van zorg door begeleiders van Heppie Deejs te ondersteunen, ontwikkelen en de kwaliteit van zorgverlening te bewaken. De senior begeleider heeft volledige kennis van het zorgproces, behandelingen en externe contacten en weet hiermee overige begeleiders optimaal te ondersteunen.

Positie in de organisatie
De senior begeleider ontvangt hiërarchisch leiding van de manager. De senior begeleider instrueert en stuurt de begeleiders van Hepie Deejs aan gericht op de inhoudelijke kwaliteit van zorg. 

Taakgebieden en werkzaamheden 
De Senior begeleider neemt de volgende rollen aan en is verantwoordelijk voor:

A. Stuurman: inhoudelijk aansturen van casussen.

 1. Inhoudelijk op de hoogte zijn van de (voortgang van) casussen bij cliënten.
 2. Zorgdragen voor het plannen van evaluaties en het aanwezig zijn bij en het aansturen van evaluaties.
 3. Aansluiten bij Ronde tafel overleggen (RTO’s) en als leider naar buiten treden richting externe partijen.

B. Sparringpartner: inhoudelijk ondersteunen van de begeleiders.

 1. Inrichten en naleven van een overlegstructuur met begeleiders omtrent de werklast en problematieken die zij ervaren in de uitoefening van hun werk. 
 2. Middels expertise en uitgebreide kennis (van systemen, behandelingen en externe partners) ondersteunen bij het oplossen van lastige problematieken en escalaties in de begeleiding van cliënten.
 3. Zorgdragen voor het delen van succesverhalen binnen de organisatie.

C. Controleur: zorgen voor de bewaking van kwaliteit en kosten.

 1. In overleg met zorgcoördinator sturen op budgetbeheersing.
 2. Toezien op het juist en tijdig opstellen en indienen van rapportages door begeleiders.
 3. Bewaken en controleren van de voortgang op leerdoelen van cliënten.
 4. Inspringen op belemmeringen in de voortgang en kwaliteit.

D. Ontwikkelaar: motiveert en ontwikkelt begeleiders en de werkprocessen.

 1. Coachen en motiveren van begeleiders om henzelf en de werkzaamheden te ontwikkelen.
 2. Leiden van intervisies tijdens teambijeenkomsten om kennisdeling tot stand te brengen.
 3. Stimuleren van kennisdeling tijdens dagelijkse werkzaamheden. 
 4. Onderzoeken van ontwikkelbehoeften onder teamleden (en in de praktijk) en zorgdragen dat deze behoeften worden vervuld middels opleiding en scholing.
 5. Bewaken van het scholingsbudget.
 6. Voeren van exitgesprekken met medewerkers en in samenwerking met de manager vormgeven van wervingstrajecten.
 7. Zorgdragen voor het invullen van tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers.

E. Meewerkend

 1. Uitvoeren van taken zoals beschreven in de separate functieprofielen voor ambulante-, groeps- of dagbesteding begeleider.

A. Doelgericht

B. Helicopterview

C. Motiverend

D. Leidinggeven

E. Creativiteit

F. Flexibel en Assertief

G. Stressbestendig

H. Probleemanalyse

I. Organiseren

J. Communicatieve vaardigheid

Opleiding en ervaring

 1. HBO werk- en denkniveau;
 2. Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 3. Minimaal vijf jaar relevante ervaring in de sector;
 4. Uitgebreide kennis en kunde van regel- en wetgeving;
 5. Uitgebreide kennis en ervaring met de doelgroep op inhoudelijk vlak;
 6. Heeft een netwerk in de omgeving.

Salaris

CAO gehandicaptenzorg schaal 45/50

 

Functieprofiel Ambulant Begeleider 24/36 uur

Reacties graag mailen naar: roel.devogel@hdjs.nl

sluitingsdatum 01-12-2019

De Uitdaging

De ambulant begeleider vervult een belangrijke taak in de zorgopdracht van Heppie Deejs. De ambulant begeleider is verantwoordelijk voor het organiseren, plannen en uitvoeren van de ambulante begeleiding van cliënten. De ambulante begeleider heeft hierin een bijzondere rol die varieert van het bieden van instrumentele hulp tot het coachen en stimuleren van cliënten. Deze rol kan op lichamelijk, psychisch, werk-gerelateerd en financieel gebied plaatsvinden. De ambulant begeleider is gericht op het bouwen van een vertrouwensband met de cliënt en betrokkenen om zo een optimaal resultaat te bereiken in de begeleiding en cliënten hun leerdoelen bereiken.

Positie in de organisatie

De ambulant begeleider ontvangt hiërarchisch leiding van de manager. Dagelijkse leiding en afstemming vindt plaats door de senior begeleider (inhoudelijk) en de zorgcoördinator (indicatie-gericht).

Taakgebieden en werkzaamheden

De Ambulant begeleider neemt de volgende rollen aan en is verantwoordelijk voor:

Planner: het plannen van begeleidingstrajecten voor cliënten.

 1. Opstellen van een planning voor een begeleidingstraject, gericht op het faciliteren van leerdoelen van de cliënt.
 2. Bewaken en naleven van de planning gericht op het realiseren van leerdoelen.

Maatje: psychologische ondersteuning

 1. Het begeleiden en beïnvloeden van betrokkenen van de cliënt middels een systeemgerichte werkwijze (rekening houden met dynamieken in de privésituatie).
 2. Op effectieve wijze en binnen een kort tijdsbestek een vertrouwensband creëren met de cliënt.
 3. Een optimale balans weten te creëren tussen een intieme vertrouwensband en een professionele begeleidersrelatie.
 4. Op zelfverzekerde en krachtige wijze uitdagingen in de thuissituatie van cliënten aangaan met in achthouding van de eigen veiligheid.
 5. Peilen van de voortgang en dynamieken in problematieken van de cliënt en hierop inspelen.

Helpende hand: Instrumentele ondersteuning

 1. Instrumenteel ondersteunen van de cliënt door kennis en ervaring met regels en wetgeving en het bieden van instrumentele hulp.
 2. Organiseren van aanvullende benodigde (instrumentele) ondersteuning.
 3. Overdragen van kennis en kunde aan de cliënt om problematieken te voorkomen en op te lossen.

Aanspreekpunt: vervullen van vragen en behoeften van ouders/verzorgers.

 1. Beantwoorden van vragen en inspelen op behoeften van ouders/verzorgers.
 2. Meedenken met ouders/verzorgers en zorginstanties om te komen tot een prettige en effectieve (waarin persoonlijke cliënt-doelen worden bereikt) begeleiding.
 3. Opvangen van belangrijke signalen vanuit ouders/verzorgers en cliënten en terugkoppelen richting de senior begeleider.
 4. Zorgen voor prettige en effectieve contacten met geldverstrekkers en consulenten.

Schrijver: verzorgen van administratieve taken.

 1. Duidelijk en kernachtig invullen van evaluatieformulieren.
 2. Opsturen van evaluatieformulieren richting CJG en Bureau jeugdzorg.
 3. Dagelijks duidelijk en kernachtig schrijven van rapportages gericht op de doelen van cliënten.
 4. Opstellen en indienen van ondersteuningsplannen voor het opvragen van een herindicatie.

 

Functie-specifieke competenties

De volgende competenties gelden specifiek voor de functie van Ambulant begeleider:

Doelgericht

Creativiteit

Flexibel en Assertief

Stressbestendig

Organiseren

Communicatieve vaardigheid

Opleiding en ervaring

 1. MBO+ / HBO werk- en denkniveau
 2. Schriftelijke vaardigheden
 3. Minimaal drie jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie.
Onze erkenningen en certificaten
© 2017 HDJS.nl. All Rights Reserved.Sitemap